سرور مجازی هلند - هارد SSD

سرور های مجازی هلند با هارد SSD از دیتاسنتر ورداستریم با پهنای باند اختصاصی و ترافیک نامحدود ارائه میگردد. برای خرید از لیست زیر میتوانید پلن مد نظر خود را خریداری نمایید .

NL - SSD 01 0 موجود است
 • Cpu 1vCor
 • Ram 512MB
 • Storage 15G SSD
 • IP Customize
 • Network Ports 1G
 • Traffic Unlimited
 • Os Custom
 • Country Netherlands
 • DC Worldstream
NL - SSD 02 0 موجود است
 • Cpu 1vCor
 • Ram 1024MB
 • Storage 20G SSD
 • IP Customize
 • Network Ports 1G
 • Traffic Unlimited
 • Os Custom
 • Country Netherlands
 • DC Worldstream
NL - SSD 03
 • Cpu 1vCor
 • Ram 2048MB
 • Storage 25G SSD
 • IP Customize
 • Network Ports 1G
 • Traffic Unlimited
 • Os Custom
 • Country Netherlands
 • DC Worldstream
NL - SSD 04
 • Cpu 1vCor
 • Ram 3072MB
 • Storage 30G SSD
 • IP Customize
 • Network Ports 1G
 • Traffic Unlimited
 • Os Custom
 • Country Netherlands
 • DC Worldstream
NL - SSD 05
 • Cpu 1vCor
 • Ram 4096MB
 • Storage 35G SSD
 • IP Customize
 • Network Ports 1G
 • Traffic Unlimited
 • Os Custom
 • Country Netherlands
 • DC Worldstream
NL - SSD 06
 • Cpu 1vCor
 • Ram 6144MB
 • Storage 50G SSD
 • IP Customize
 • Network Ports 1G
 • Traffic Unlimited
 • Os Custom
 • Country Netherlands
 • DC Worldstream