لینوکس cPanel ارزان - ایران

cPanel IR - L1
 • 102مگ فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود امکانات
 • هفتگی بک‌آپ گیری
 • سی‌پنل کنترل‌پنل
 • ندارد دامنه رایگان
cPanel IR - L2
 • 256مگ فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود امکانات
 • هفتگی بک‌آپ گیری
 • سی‌پنل کنترل‌پنل
 • ندارد دامنه رایگان
cPanel IR - L3
 • 512مگ فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود امکانات
 • هفتگی بک‌آپ گیری
 • سی‌پنل کنترل‌پنل
 • ندارد دامنه رایگان
cPanel IR - L4
 • 1024مگ فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود امکانات
 • هفتگی بک‌آپ گیری
 • سی‌پنل کنترل‌پنل
 • ندارد دامنه رایگان
cPanel IR - L5
 • 2048مگ فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود امکانات
 • هفتگی بک‌آپ گیری
 • سی‌پنل کنترل‌پنل
 • ندارد دامنه رایگان
cPanel IR - L6
 • 3072مگ فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود امکانات
 • هفتگی بک‌آپ گیری
 • سی‌پنل کنترل‌پنل
 • ندارد دامنه رایگان
cPanel IR - L7
 • 4096مگ فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود امکانات
 • هفتگی بک‌آپ گیری
 • سی‌پنل کنترل‌پنل
 • ندارد دامنه رایگان
cPanel IR - L8
 • 5120مگ فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود امکانات
 • هفتگی بک‌آپ گیری
 • سی‌پنل کنترل‌پنل
 • ندارد دامنه رایگان