سرور مجازی ایران - هارد SSD

سرور های مجازی ایران با هارد SSD از دیتاسنتر صفر و یک با پهنای باند اختصاصی و ترافیک نامحدود ارائه میگردد. برای خرید از لیست زیر میتوانید پلن مد نظر خود را خریداری نمایید .

IR - SSD 01 0 موجود است
 • Cpu 1vCor
 • Ram 512MB
 • Storage 15G SSD
 • IP 1
 • Port 1G
 • BandWidth Custom
 • Traffic Unlimited
 • Os Customize
 • Country Iran
 • DC Sefr O Yek
IR - SSD 02
 • Cpu 1vCor
 • Ram 1024MB
 • Storage 20G SSD
 • IP 1
 • Port 1G
 • BandWidth Custom
 • Traffic Unlimited
 • Os Customize
 • Country Iran
 • DC Sefr O Yek
IR - SSD 03
 • Cpu 1vCor
 • Ram 2048MB
 • Storage 25G SSD
 • IP 1
 • Port 1G
 • BandWidth Custom
 • Traffic Unlimited
 • Os Customize
 • Country Iran
 • DC Sefr O Yek
IR - SSD 04
 • Cpu 1vCor
 • Ram 3072MB
 • Storage 30G SSD
 • IP 1
 • Port 1G
 • BandWidth Custom
 • Traffic Unlimited
 • Os Customize
 • Country Iran
 • DC Sefr O Yek
IR - SSD 05
 • Cpu 1vCor
 • Ram 4096MB
 • Storage 35G SSD
 • IP 1
 • Port 1G
 • BandWidth Custom
 • Traffic Unlimited
 • Os Customize
 • Country Iran
 • DC Sefr O Yek
IR - SSD 06
 • Cpu 1vCor
 • Ram 6144MB
 • Storage 50G SSD
 • IP 1
 • Port 1G
 • BandWidth Custom
 • Traffic Unlimited
 • Os Customize
 • Country Iran
 • DC Sefr O Yek