سرور اختصاصی ایران - صفر و یک

خرید سرور اخصاصی ایران از دیتاسنتر صفر و یک با ترافیک نامحدود

PDS1 - SAS 0 موجود است
 • CPU 2xIntel Xeon E5 2620V2
 • Ram 32GB
 • HDD 2x1.2TB SAS Enterprise
 • Port 1Gbps
 • BW Unlimited (1-6)
 • Setup Fee 0
PDS3 - SSD 0 موجود است
 • CPU 2xIntel Xeon E5 2650V2
 • Ram 64GB
 • HDD 2x500GB SSD Enterprise
 • Port 1Gbps
 • BW Unlimited (1-6)
 • Setup Fee 0
PDS7 - SSD 0 موجود است
 • CPU 2xIntel Xeon E5 2650V3
 • Ram 64GB
 • HDD 2x500GB SSD Enterprise
 • Port 1Gbps
 • BW Unlimited (1-6)
 • Setup Fee 0
PDS4 - SSD 0 موجود است
 • CPU 2xIntel Xeon E5 2670V2
 • Ram 64GB
 • HDD 2x500GB SSD Enterprise
 • Port 1Gbps
 • BW Unlimited (1-6)
 • Setup Fee 0
PDS5 - SATA 0 موجود است
 • CPU 2xIntel Xeon E5 2670V2
 • Ram 64GB
 • HDD 2x4TB SATA Enterprise
 • Port 1Gbps
 • BW Unlimited (1-6)
 • Setup Fee 0
PDS6 - SSD 0 موجود است
 • CPU 2xIntel Xeon E5 2696V2
 • Ram 64GB
 • HDD 2x1TB SSD Enterprise
 • Port 1Gbps
 • BW Unlimited (1-6)
 • Setup Fee 0