سرور مجازی ایران - هارد SATA

سرور های مجازی ایران با هارد SATA از دیتاسنتر صفر و یک با پهنای باند اختصاصی و ترافیک نامحدود ارائه میگردد. برای خرید از لیست زیر میتوانید پلن مد نظر خود را خریداری نمایید .

IR - SATA 01 0 موجود است
 • Cpu 1vCor
 • Ram 512MB
 • Storage 15G SATA
 • IP 1
 • Port 1G
 • BandWidth Custom
 • Traffic Unlimited
 • Os Customize
 • Country Iran
 • DC Sefr O Yek
IR - SATA 02 0 موجود است
 • Cpu 1vCor
 • Ram 1024MB
 • Storage 20G SATA
 • IP 1
 • Port 1G
 • BandWidth Custom
 • Traffic Unlimited
 • Os Customize
 • Country Iran
 • DC Sefr O Yek
IR - SATA 03 0 موجود است
 • Cpu 1vCor
 • Ram 2048MB
 • Storage 25G SATA
 • IP 1
 • Port 1G
 • BandWidth Custom
 • Traffic Unlimited
 • Os Customize
 • Country Iran
 • DC Sefr O Yek
IR - SATA 04 0 موجود است
 • Cpu 1vCor
 • Ram 3072MB
 • Storage 30G SATA
 • IP 1
 • Port 1G
 • BandWidth Custom
 • Traffic Unlimited
 • Os Customize
 • Country Iran
 • DC Sefr O Yek
IR - SATA 05 0 موجود است
 • Cpu 1vCor
 • Ram 4096MB
 • Storage 35G SATA
 • IP 1
 • Port 1G
 • BandWidth Custom
 • Traffic Unlimited
 • Os Customize
 • Country Iran
 • DC Sefr O Yek
IR - SATA 06 0 موجود است
 • Cpu 1vCor
 • Ram 6144MB
 • Storage 50G SATA
 • IP 1
 • Port 1G
 • BandWidth Custom
 • Traffic Unlimited
 • Os Customize
 • Country Iran
 • DC Sefr O Yek