سرور مجازی اتریش گراتس - هارد SSD

سرور مجازی اتریش گراتس - هارد SSD

AT - SSD 01
 • Ram 1024MB
 • Cpu 1Cor
 • HDD 15G SSD
 • IP 1
 • Port 1G
 • BW 1TB
 • Os Custom
 • Country Austria
 • City Graz
AT - SSD 02
 • Ram 2048MB
 • Cpu 1Cor
 • HDD 20G SSD
 • IP 1
 • Port 1G
 • BW 2TB
 • Os Custom
 • Country Austria
 • City Graz
AT - SSD 03
 • Ram 4096MB
 • Cpu 1Cor
 • HDD 45G SSD
 • IP 1
 • Port 1G
 • BW 4TB
 • Os Custom
 • Country Austria
 • City Graz
AT - SSD 04
 • Ram 6144MB
 • Cpu 1Cor
 • HDD 75G SSD
 • IP 1
 • Port 1G
 • BW 6TB
 • Os Custom
 • Country Austria
 • City Graz