سرور مجازی ایتالیا - هارد SATA

سرور مجازی ایتالیا - هارد SATA

IT - SATA 01
 • Ram 512MB
 • Cpu 1Cor
 • HDD 15G
 • IP 1
 • Port 1G
 • BW Unlimited (Fair)
 • Os Custom
 • Country Italy
 • DC Seflow
IT - SATA 02
 • Ram 1024MB
 • Cpu 1Cor
 • HDD 20G
 • IP 1
 • Port 1G
 • BW Unlimited (Fair)
 • Os Custom
 • Country Italy
 • DC Seflow
IT - SATA 03
 • Ram 2048MB
 • Cpu 1Cor
 • HDD 25G
 • IP 1
 • Port 1G
 • BW Unlimited (Fair)
 • Os Custom
 • Country Italy
 • DC Seflow
IT - SATA 04
 • Ram 3072MB
 • Cpu 1Cor
 • HDD 30G
 • IP 1
 • Port 1G
 • BW Unlimited (Fair)
 • Os Custom
 • Country Italy
 • DC Seflow
IT - SATA 05
 • Ram 4096MB
 • Cpu 1Cor
 • HDD 35G
 • IP 1
 • Port 1G
 • BW Unlimited (Fair)
 • Os Custom
 • Country Italy
 • DC Seflow
IT - SATA 06
 • Ram 6144MB
 • Cpu 1Cor
 • HDD 50G
 • IP 1
 • Port 1G
 • BW Unlimited (Fair)
 • Os Custom
 • Country Italy
 • DC Seflow