سرور کلود - Contabo

سرور کلود - Contabo

VPS S
 • Ram 8G
 • Cpu 4vCor
 • Os Custom
 • IP 1
 • Port 200M
 • BW 32T
 • Country UK,SG,US,DE
 • DC Contabo
شروع از
374,999تومان
ماهانه
299,500 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
VPS M
 • Ram 16G
 • Cpu 6vCor
 • Os Custom
 • IP 1
 • Port 200M
 • BW 32T
 • Country UK,SG,US,DE
 • DC Contabo
شروع از
599,999تومان
ماهانه
299,500 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
VPS L
 • Ram 30G
 • Cpu 8vCor
 • Os Custom
 • IP 1
 • Port 200M
 • BW 32T
 • Country UK,SG,US,DE
 • DC Contabo
شروع از
949,999تومان
ماهانه
299,500 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
VPS XL
 • Ram 60G
 • Cpu 10vCor
 • Os Custom
 • IP 1
 • Port 200M
 • BW 32T
 • Country UK,SG,US,DE
 • DC Contabo
شروع از
1,649,999تومان
ماهانه
299,500 هزینه راه اندازی
سفارش دهید