سرور کلود - Contabo

سرور کلود - Contabo

VPS S
 • Ram 8G
 • Cpu 4vCor
 • HDD 50G SSD NVMe
 • IP 1
 • Port 200M
 • BW 32T
 • Os Custom
 • Country SG,US,DE
 • DC Contabo
شروع از
217,750تومان
ماهانه
167,200 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
VPS M
 • Ram 16G
 • Cpu 6vCor
 • HDD 100G SSD NVMe
 • IP 1
 • Port 200M
 • BW 32T
 • Os Custom
 • Country SG,US,DE
 • DC Contabo
شروع از
351,450تومان
ماهانه
167,200 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
VPS L
 • Ram 30G
 • Cpu 8vCor
 • HDD 200G SSD NVMe
 • IP 1
 • Port 200M
 • BW 32T
 • Os Custom
 • Country SG,US,DE
 • DC Contabo
شروع از
552,450تومان
ماهانه
167,200 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
VPS XL
 • Ram 60G
 • Cpu 10vCor
 • HDD 400G SSD NVMe
 • IP 1
 • Port 200M
 • BW 32T
 • Os Custom
 • Country SG,US,DE
 • DC Contabo
شروع از
954,450تومان
ماهانه
167,200 هزینه راه اندازی
سفارش دهید