نمایندگی Cpanel - آلمان

Reseller DE - 3G
 • 3 گیگ فضای میزبانی
 • Cpanel و WHM کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند ماهيانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • SSD NVMe هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلودلینوکس سیستم عامل
 • WHMReseller ماژول
 • فعال اورسل
 • هفتگی بک آپ گیری
 • اختصاصي (ns1.yourdomain.com) DNS
 • آنی و خوکار تحویل سرویس
 • 15 عدد تعداد اکانت
 • آلمان-هتزنر موقعیت
Reseller DE - 5G
 • 5 گیگ فضای میزبانی
 • Cpanel و WHM کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند ماهيانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • SSD NVMe هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلودلینوکس سیستم عامل
 • WHMReseller ماژول
 • فعال اورسل
 • هفتگی بک آپ گیری
 • اختصاصي (ns1.yourdomain.com) DNS
 • آنی و خوکار تحویل سرویس
 • 20 عدد تعداد اکانت
 • آلمان-هتزنر موقعیت
Reseller DE - 7G
 • 7 گیگ فضای میزبانی
 • Cpanel و WHM کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند ماهيانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • SSD NVMe هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلودلینوکس سیستم عامل
 • WHMReseller ماژول
 • فعال اورسل
 • هفتگی بک آپ گیری
 • اختصاصي (ns1.yourdomain.com) DNS
 • آنی و خوکار تحویل سرویس
 • 25 عدد تعداد اکانت
 • آلمان-هتزنر موقعیت
Reseller DE - 10G
 • 10 گیگ فضای میزبانی
 • Cpanel و WHM کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند ماهيانه
 • نامحدود سایر امکانات
 • SSD NVMe هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلودلینوکس سیستم عامل
 • WHMReseller ماژول
 • فعال اورسل
 • هفتگی بک آپ گیری
 • اختصاصي (ns1.yourdomain.com) DNS
 • آنی و خوکار تحویل سرویس
 • 30 عدد تعداد اکانت
 • آلمان-هتزنر موقعیت