ارائه لایسنس رسمی و معتبر بهمراه سیستم لایسنس برای حل مشکل تحریم ها

ارائه لایسنس رسمی و معتبر بهمراه سیستم لایسنس برای حل مشکل تحریم ها

cPanel VPS Licensing System

✅ فعالسازی لحظه ای
✅ عدم وجود محدودیت در تعداد کاربران فعال
✅ امکان تغییر آی پی رایگان 3 بار
✅ بروزرسانی خودکار
✅ فعال بودن کلیه امکانات cPanel
✅ نصب رایگان
✅ پشتیبانی 24 ساعته برتر وی اس

cPanel Dedicated Licensing System

✅ فعالسازی لحظه ای
✅ عدم وجود محدودیت در تعداد کاربران فعال
✅ امکان تغییر آی پی رایگان 3 بار
✅ بروزرسانی خودکار
✅ فعال بودن کلیه امکانات cPanel
✅ نصب رایگان
✅ پشتیبانی 24 ساعته برتر وی اس

CloudLinux Licensing System

✅ فعالسازی لحظه ای
✅ امکان تغییر آی پی رایگان 3 بار
✅ بروزرسانی خودکار
✅ فعال بودن کلیه امکانات CloudLinux
✅ نصب رایگان
✅ پشتیبانی 24 ساعته برتر وی اس

LiteSpeed Licensing System

✅ فعالسازی لحظه ای
✅ امکان تغییر آی پی رایگان 3 بار
✅ بروزرسانی خودکار
✅ فعال بودن کلیه امکانات LiteSpeed
✅ نصب رایگان
✅ پشتیبانی 24 ساعته برتر وی اس

Softaculous Licensing System

✅ فعالسازی لحظه ای
✅ امکان تغییر آی پی رایگان 3 بار
✅ بروزرسانی خودکار
✅ فعال بودن کلیه امکانات Softaculous
✅ نصب رایگان
✅ پشتیبانی 24 ساعته برتر وی اس

Virtualizor Licensing System

✅ فعالسازی لحظه ای
✅ امکان تغییر آی پی رایگان 3 بار
✅ بروزرسانی خودکار
✅ فعال بودن کلیه امکانات Virtualizor
✅ نصب رایگان
✅ پشتیبانی 24 ساعته برتر وی اس

CXS Licensing System

✅ فعالسازی لحظه ای
✅ امکان تغییر آی پی رایگان 3 بار
✅ بروزرسانی خودکار
✅ فعال بودن کلیه امکانات CXS
✅ نصب رایگان
✅ پشتیبانی 24 ساعته برتر وی اس

Directadmin Licensing System

✅ فعالسازی لحظه ای
✅ امکان تغییر آی پی رایگان 3 بار
✅ بروزرسانی خودکار
✅ فعال بودن کلیه امکانات DirectAdmin
✅ نصب رایگان
✅ پشتیبانی 24 ساعته برتر وی اس

JetBackup Licensing System

✅ فعالسازی لحظه ای
✅ امکان تغییر آی پی رایگان 3 بار
✅ بروزرسانی خودکار
✅ فعال بودن کلیه امکانات JetBackup
✅ نصب رایگان
✅ پشتیبانی 24 ساعته برتر وی اس

Plesk Web HOST - VPS

✅ فعالسازی لحظه ای
✅ امکان تغییر آی پی رایگان 3 بار
✅ بروزرسانی خودکار
✅ فعال بودن کلیه امکانات Plesk
✅ نصب رایگان
✅ پشتیبانی 24 ساعته برتر وی اس

Plesk Web HOST - Dedicated

✅ فعالسازی لحظه ای
✅ امکان تغییر آی پی رایگان 3 بار
✅ بروزرسانی خودکار
✅ فعال بودن کلیه امکانات Plesk
✅ نصب رایگان
✅ پشتیبانی 24 ساعته برتر وی اس

WHM Sonic - Radio Control for cPanel

✅ فعالسازی لحظه ای
✅ امکان تغییر آی پی رایگان 3 بار
✅ بروزرسانی خودکار
✅ فعال بودن کلیه امکانات WHM Sonic
✅ نصب رایگان
✅ پشتیبانی 24 ساعته برتر وی اس

MailScanner Front-End - Mail Scanner

✅ فعالسازی لحظه ای
✅ امکان تغییر آی پی رایگان 3 بار
✅ بروزرسانی خودکار
✅ فعال بودن کلیه امکانات MailScanner Front-End
✅ نصب رایگان
✅ پشتیبانی 24 ساعته برتر وی اس

(Outgoing Spam Monitor (osm

✅ فعالسازی لحظه ای
✅ امکان تغییر آی پی رایگان 3 بار
✅ بروزرسانی خودکار
✅ فعال بودن کلیه امکانات Outgoing Spam Monitor
✅ نصب رایگان
✅ پشتیبانی 24 ساعته برتر وی اس

WHM Reseller - Reseller Plugin

✅ فعالسازی لحظه ای
✅ امکان تغییر آی پی رایگان 3 بار
✅ بروزرسانی خودکار
✅ فعال بودن کلیه امکانات WHM Reseller
✅ نصب رایگان
✅ پشتیبانی 24 ساعته برتر وی اس

Imunify360

✅ فعالسازی لحظه ای
✅ امکان تغییر آی پی رایگان 3 بار
✅ بروزرسانی خودکار
✅ فعال بودن کلیه امکانات Imunify360
✅ نصب رایگان
✅ پشتیبانی 24 ساعته برتر وی اس

KernelCare

✅ فعالسازی لحظه ای
✅ امکان تغییر آی پی رایگان 3 بار
✅ بروزرسانی خودکار
✅ فعال بودن کلیه امکانات KernelCare
✅ نصب رایگان
✅ پشتیبانی 24 ساعته برتر وی اس

WHMCS

✅ فعالسازی لحظه ای
✅ امکان تغییر آی پی رایگان 3 بار
✅ بروزرسانی خودکار
✅ فعال بودن کلیه امکانات WHMCS
✅ نصب رایگان
✅ پشتیبانی 24 ساعته برتر وی اس

Solusvm - Slave

✅ فعالسازی لحظه ای
✅ امکان تغییر آی پی رایگان 3 بار
✅ بروزرسانی خودکار
✅ فعال بودن کلیه امکانات Solusvm
✅ نصب رایگان
✅ پشتیبانی 24 ساعته برتر وی اس

Solusvm - Master

✅ فعالسازی لحظه ای
✅ امکان تغییر آی پی رایگان 3 بار
✅ بروزرسانی خودکار
✅ فعال بودن کلیه امکانات Solusvm
✅ نصب رایگان
✅ پشتیبانی 24 ساعته برتر وی اس

LiteSpeed - Load Balancer

✅ فعالسازی لحظه ای
✅ امکان تغییر آی پی رایگان 3 بار
✅ بروزرسانی خودکار
✅ فعال بودن کلیه امکانات LiteSpeed Web ADC
✅ نصب رایگان
✅ پشتیبانی 24 ساعته برتر وی اس

CPNginx

✅ فعالسازی لحظه ای
✅ امکان تغییر آی پی رایگان 3 بار
✅ بروزرسانی خودکار
✅ فعال بودن کلیه امکانات CPNginx
✅ نصب رایگان
✅ پشتیبانی 24 ساعته برتر وی اس

DirectAdmin - Reseller

✅ فعالسازی لحظه ای
✅ امکان تغییر آی پی رایگان 3 بار
✅ بروزرسانی خودکار
✅ فعال بودن کلیه امکانات DA Reseller
✅ نصب رایگان
✅ پشتیبانی 24 ساعته برتر وی اس

LetsEncrypt - FleetSSL cPanel

✅ فعالسازی لحظه ای
✅ امکان تغییر آی پی رایگان 3 بار
✅ بروزرسانی خودکار
✅ فعال بودن کلیه امکانات LetsEncrypt
✅ نصب رایگان
✅ پشتیبانی 24 ساعته برتر وی اس

SitePad

✅ فعالسازی لحظه ای
✅ امکان تغییر آی پی رایگان 3 بار
✅ بروزرسانی خودکار
✅ فعال بودن کلیه امکانات SitePad
✅ نصب رایگان
✅ پشتیبانی 24 ساعته برتر وی اس

cPGuard Licensing System

✅ فعالسازی لحظه ای
✅ امکان تغییر آی پی رایگان 3 بار
✅ بروزرسانی خودکار
✅ فعال بودن کلیه امکانات cPGuard Licensing System
✅ نصب رایگان
✅ پشتیبانی 24 ساعته برتر وی اس

CSP Beshkon